free geoip

เปิดนโยบายสิ่งแวดล้อมพรรคก้าวไกล ทำไมต้องแถลงกลางน้ำ


การเปิดนโยบาย ‘สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า’ วันนี้ที่ชุมชนปากคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี ด้วยการตั้งโพเดียมให้ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ยืนแถลงกลางน้ำ อาจเป็นภาพที่ดูแปลกตา แต่เป็นความแปลกตาที่ตั้งใจทำอย่างมีเป้าหมาย

พิธาระบุว่า นี่คือการแถลงนโยบายสิ่งแวดล้อม ‘เชิงสัญลักษณ์’ ได้รับแรงบันดาลใจจากการกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีการต่างประเทศ ของประเทศตูวาลู ในช่วงการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 26)


จุดประสงค์เพื่อสื่อสารว่าปัญหาโลกร้อน เป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน

📍‘ใกล้ตัว’ เพราะกระทบต่อการใช้ชีวิตและการทำมาหากินของประชาชนจริงๆ ยกตัวอย่าง พื้นที่ปทุมธานีที่เป็นสถานที่แถลงนโยบายวันนี้ คนในชุมชนนี้บอกว่าในอดีตน้ำท่วม 2-3 เดือนต่อปี แต่ปัจจุบันน้ำท่วม 5-6 เดือนต่อปี

สอดคล้องกับข้อมูลภาพรวมของประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2549 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากมี 10 ล้านไร่ ตอนนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าเป็น 27 ล้านไร่ และสอดคล้องกับรายงานของธนาคารโลกที่ระบุว่าปี 2011-2045 (พ.ศ. 2554-2588) โลกร้อนจะสร้างความเสียหายต่อภาคเกษตรไทยราว 3 ล้านล้านบาท ผลิตพืชต่างๆ ได้น้อยลง เช่น ข้าวน้อยลง 13% มันลดลง 21% อ้อยลดลง 35%

ถึงอย่างนั้น บางฝ่ายก็มองว่าปัญหาโลกร้อน เป็นเรื่องไกลตัว

📍‘ไกลตัว’ คือ ไกลจากการรับรู้ของผู้มีอำนาจในทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภา ที่ต่อให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ถึงสาเหตุของปัญหา แต่อาจขาดความตระหนก-ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่มีแนวโน้มสร้างผลกระทบมากขึ้นเรื่อย ๆ

รัฐบาลอาจบอกว่าเราสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับสหประชาชาติ แต่ตัวเลขเหล่านั้น เราเก็บเอง เขียนรายงานเอง ต่างจากการประเมินโดยองค์กรระหว่างประเทศ ที่บอกว่าการรับมือในเรื่องนี้ของไทยอยู่ในระดับ “ไม่เพียงพอขั้นวิกฤติ” (Critically Insufficient) และหากทำตามนโยบายปัจจุบันของรัฐบาลต่อไป จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น 4 องศา ในขณะที่ความพยายามของทั้งโลก ต้องการให้ต่ำกว่า 2 องศา

ที่ผ่านมา มักมีการรณรงค์ว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้อง ‘เริ่มที่ตัวเรา’ แต่ปัญหาโลกร้อนนั้น จะแก้ไขได้ในระดับประเทศ ต้องไม่ใช่แค่การขอให้ประชาชน ‘ช่วย’ – เช่น ช่วยรีไซเคิล ช่วยแยกขยะให้ถูกต้อง – แต่คือการที่รัฐต้องมีนโยบายสาธารณะ ทั้งเชิงรับและเชิงรุก และไม่มองว่าเรื่องนี้เป็นแค่นโยบายสิ่งแวดล้อม แต่มองเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจและนโยบายต่างประเทศไปพร้อมกัน


“ปัญหาโลกร้อนเป็นภัยความมั่นคงของยุคปัจจุบัน นี่คือศัตรูตัวจริงของรัฐบาล ไม่ใช่ความมั่นคงทางทหารแบบเดิมอีกต่อไป ดังนั้น พรรคก้าวไกลต้องการประกาศศึกกับภาวะโลกร้อน โดยมีนโยบายที่ชัดเจน ทั้งเชิง ‘รับ’ เพื่อรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และเชิง ‘รุก’ ที่รุกไปที่ต้นตอของปัญหา เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้จริง ควบคู่กับสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม”

พิธากล่าว


👉สำหรับชุดนโยบาย “สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า” ของพรรคก้าวไกล ต้องการเอาจริงกับปัญหาโลกร้อน ผ่านนโยบายเชิงรุกและเชิงรับ ต่อไปนี้

A. เชิงรุก: เร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 (พ.ศ. 2593)

📌ด้านการผลิตไฟฟ้า = เปิดตลาดเสรี ส่งเสริมไฟฟ้าสะอาดพลังงาน:

 1. “หลังคาสร้างรายได้” เปิดเสรีโซลาร์เซลล์ครัวเรือน
 2. “ปลดล็อกระเบียบ” สร้างตลาดซื้อ-ขายไฟฟ้าเสรีของประชาชน
 3. “ประกันราคา” ไฟฟ้าพลังงานสะอาด สำหรับครัวเรือน
 4. “ปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมด” ภายใน พ.ศ.2580

📌ด้านการเกษตร = ป้องกันการเผา เปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกเป็นรายได้:

 1. กำจัดการเผาภายใน 3 ปี งบปรับตัวตำบลละ 3 ล้านบาท 1,000 ตำบล
 2. เปลี่ยนการเผาเป็นเงินในกระเป๋าเกษตรกร งบอุดหนุนปลูกข้าว “เปียกสลับแห้ง” แทนการเผา สร้างอุตสาหกรรมแปรรูปฟางข้าว-ซังข้าวโพดแทนการเผา
 3. 1 ฟาร์มปศุสัตว์ 1 บ่อหมักก๊าซชีวภาพ (เป็นอย่างน้อย) เปลี่ยนมีเทนเหลือทิ้งให้เป็นพลังงาน📌ด้านอุตสาหกรรม = จำกัดการปล่อยมลพิษอุตสาหกรรม:

 1. กำหนดเพดานและเปิดตลาด (Cap & Trade) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม เปิดตลาดค้าขายแลกเปลี่ยนโควตา
 2. PRTR – กฎหมายเปิดข้อมูล บังคับให้ทุกโรงงานเปิดข้อมูล สารพิษอันตรายและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

📌ด้านการขนส่ง = ปรับปรุงการขนส่งให้สะอาดที่สุด:

 1. รถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัด ภายใน 7 ปี
 2. “วันขนส่งฟรี” รณรงค์ลดใช้รถยนต์ส่วนตัว
 3. เปลี่ยนรถไฟดีเซลเก่าเป็นไฟฟ้า
 4. ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี! ปีละครั้ง
 5. ควบคุมปริมาณรถบรรทุกในเขตเมือง

📌ด้านขยะอาหาร = Zero Food Waste กำจัดขยะอาหารเหลือทิ้ง:

 1. เพิ่มค่าขยะอาหารในห้างใหญ่ บังคับแยกขยะ-เก็บข้อมูล-ทำบัญชีขยะอาหาร
 2. อาหารเหลือทิ้งแลกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้ชุมชนทำปุ๋ยจากอาหารเหลือทิ้ง เพื่อเป็นคูปองซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ขยะเหลือทิ้ง 1 กิโล แลกได้ 1 บาท

📌 ด้านพื้นที่สีเขียว = ป่าแลกเงิน เพิ่มพื้นที่สีเขียว:

 1. ต้นไม้ปลดหนี้ รัฐจ่ายหนี้ค้างให้เกษตรกร ในฐานะค่าเช่า แลกกับใช้ที่ดินของเกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น
 2. ต้นไม้บำนาญ คนปลูกได้รับรายได้เป็นรายเดือน 1,200 บาท/ไร่/เดือน เป็นเวลา 20 ปี
 3. ต้นไม้ทุนรัฐบาล อุดหนุนงบเกษตรกรปลูกป่า 4,000 บาท/ไร่ ในช่วงเวลา 3 ปี
 4. ต้นไม้ชุมชน อุดหนุนปลูกป่าชุมชน 4,000 บาท/ไร่/ปี จำนวน 1,000 ชุมชน
 5. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ด้วยการเพิ่มงบท้องถิ่น ผ่านนโยบายทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า

B. เชิงรับ: ช่วยประชาชนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นแล้ว

 1. กองทุนปรับตัวรับมือภัยพิบัติ-น้ำท่วม
 2. เตือนภัยทั่วถึง ครอบคลุมทุกท้องถิ่น
 3. ท้องถิ่นประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้
 4. ทบทวนแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดรายลุ่มน้ำ
 5. ศูนย์พักพิง-อพยพมีมาตรฐาน ท้องถิ่นมีอำนาจและงบประมาณ
 6. ชดเชยเป็นธรรมและทันควัน
 7. ประกันภัยพืชผล ฟรี ในทุกพื้นที่รับน้ำ


หากสนใจอ่านเนื้อฉบับเต็มลงรายละเอียดแต่ละหัวข้อย่อยของนโยบาย คลิกอ่านที่นี่เลย
หลังจากนี้ พรรคก้าวไกลยังมีนโยบายสิ่งแวดล้อมในมิติอื่นๆ ที่จะเปิดอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการขยะ ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาช้างป่า ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางแสง

โปรดติดตาม และ ร่วมสนับสนุนเรา เลือกพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล ทำนโยบายเหล่านี้ให้เป็นจริง

เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้แถลงวันนี้คือคลองรังสิต ปทุมธานี เราจึงขอเสริมเติมท้ายด้วยรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปทุมธานี พรรคก้าวไกล (จากซ้ายไปขวา)

 1. เชตวัน เตือประโคน
 2. ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์
 3. เจษฎา ถาวรธรรมฤทธิ์
 4. สกล สุนทรวาณิชย์กิจ
 5. ชลธิชา แจ้งเร็วสื่อชิ้นนี้ผลิตโดย พรรคก้าวไกล เลขที่ 167 ชั้น 4 ซอยรามคำแหง 42 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 จำนวนที่ผลิต 1 โพสต์ วันที่ผลิต 24 กุมภาพันธ์ 2566

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า