บุคลากรพรรคก้าวไกล

ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวไกลด้วยประชาชน

คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

คณะกรรมการบริหารพรรค

พิธา

ลิ้มเจริญรัตน์

หัวหน้าพรรคก้าวไกล

ชัยธวัช

ตุลาธน

เลขาธิการพรรคก้าวไกล

ณกรณ์พงศ์

ศุภนิมิตตระกูล

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

ณธีภัสร์

กุลเศรษฐสิทธิ์

เหรัญญิกพรรคก้าวไกล

ปดิพัทธ์

สันติภาดา

กรรมการบริหาร สัดส่วนภาคเหนือ

สมชาย

ฝั่งชลจิตร

กรรมการบริหาร สัดส่วนภาคใต้

อมรัตน์

โชคปมิตต์กุล

กรรมการบริหาร สัดส่วนภาคกลาง

เบญจา

แสงจันทร์

กรรมการบริหาร สัดส่วนภาคตะวันออก

อภิชาต

ศิริสุนทร

กรรมการบริหาร สัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุเทพ

อู่อ้น

กรรมการบริหาร สัดส่วนปีกแรงงาน

รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล

พิจารณ์

เชาวพัฒนวงศ์

รองหัวหน้าพรรค ฝ่ายกิจการสภา

ณัฐวุฒิ

บัวประทุม

รองหัวหน้าพรรค ฝ่ายกฎหมาย

สุพิศาล

ภักดีนฤนาถ

รองหัวหน้าพรรค ฝ่ายการเมืองและกิจการพิเศษ

ศิริกัญญา

ตันสกุล

รองหัวหน้าพรรค ฝ่ายนโยบาย

คณะโฆษกพรรคก้าวไกล

วิโรจน์

ลักขณาอดิศร

โฆษกพรรค

ณัฐชา

บุญไชยอินสวัสดิ์

โฆษกพรรค

สุทธวรรณ

สุบรรณ ณ อยุธยา

โฆษกพรรค

ธัญญ์วาริน

สุขะพิสิษฐ์

โฆษกพรรค

บุคลากรพรรคก้าวไกล

ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวไกลด้วยประชาชน

คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกล

Login