บุคลากร

บุคลากรพรรคก้าวไกล

ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวไกลด้วยประชาชน

คณะกรรมการบริหารพรรค

คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

พิธา

ลิ้มเจริญรัตน์

หัวหน้าพรรคก้าวไกล

ชัยธวัช

ตุลาธน

เลขาธิการพรรคก้าวไกล

ณกรณ์พงศ์

ศุภนิมิตตระกูล

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

ณธีภัสร์

กุลเศรษฐสิทธิ์

เหรัญญิกพรรคก้าวไกล

ปดิพัทธ์

สันติภาดา

กรรมการบริหาร
สัดส่วนภาคเหนือ

สมชาย

ฝั่งชลจิตร

กรรมการบริหาร
สัดส่วนภาคใต้

อมรัตน์

โชคปมิตต์กุล

กรรมการบริหาร
สัดส่วนภาคกลาง

เบญจา

แสงจันทร์

กรรมการบริหาร
สัดส่วนภาคตะวันออก

อภิชาต

ศิริสุนทร

กรรมการบริหาร
สัดส่วนภาคเหนือ

สุเทพ

อู่อ้น

กรรมการบริหาร
สัดส่วนปีกแรงงาน

รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล

พิจารณ์

เชาวพัฒนวงศ์

รองหัวหน้าพรรค
ฝ่ายกิจการสภา

ณัฐวุฒิ

บัวประทุม

รองหัวหน้าพรรค
ฝ่ายกฎหมาย

สุพิศาล

ภักดีนฤนาถ

รองหัวหน้าพรรค
ฝ่ายการเมืองและกิจการพิเศษ

ศิริกัญญา

ตันสกุล

รองหัวหน้าพรรค
ฝ่ายนโยบาย

คณะโฆษกพรรคก้าวไกล

วิโรจน์

ลักขณาอดิศร

โฆษกพรรค

ณัฐชา

บุญไชยอินสวัสดิ์

โฆษกพรรค

สุทธวรรณ

สุบรรณ ณ อยุธยา

โฆษกพรรค

ธัญญ์วาริน

สุขะพิสิษฐ์

โฆษกพรรค

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

พิธา

ลิ้มเจริญรัตน์

วรรณวิภา

ไม้สน

สุรเชษฐ์

ประวีณวงศ์วุฒิ

พิจารณ์

เชาวพัฒนวงศ์

อภิชาต

ศิริสุนทร

ศิริกัญญา

ตันสกุล

รังสิมันต์

โรม

วินท์

สุธีรชัย

สุเทพ

อู่อ้น

ปริญญา

ช่วยเกตุ คีรีรัตน์

ณัฐพล

สืบศักดิ์วงศ์

ธัญวัจน์

กมลวงศ์วัฒน์

คารม

พลพรกลาง

สมชาย

ฝั่งชลจิตร

วาโย

อัศวรุ่งเรือง

คําพอง

เทพาคํา

อมรัตน์

โชคปมิตต์กุล

สุพิศาล

ภักดีนฤนาถ

นิติพล

ผิวเหมาะ

วิโรจน์

ลักขณาอดิศร

ปกรณ์วุฒิ

อุดมพิพัฒน์สกุล

วรภพ

วิริยะโรจน์

กัญจน์พงศ์

จงสุทธนามณี

เบญจา

แสงจันทร์

ชวลิต

เลาหอุดมพันธ์

ณัฐวุฒิ

บัวประทุม

ทวีศักดิ์

ทักษิณ

ประเสริฐพงษ์

ศรนุวัตร์

สุรวาท

ทองบุ

องค์การ

ชัยบุตร

เกษมสันต์

มีทิพย์

ธีรัจชัย

พันธุมาศ

สมเกียรติ

ไชยวิสุทธิกุล

ณธีภัสร์

กุลเศรษฐสิทธิ์

มานพ

คีรีภูวดล

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

วรรณวรี

ตะล่อมสิน

เขต 3 กทม.

สมเกียรติ

ถนอมสินธุ์

เขต 21 กทม.

เท่าพิภพ

ลิ้มจิตรกร

เขต 22 กทม.

ทศพร

ทองศิริ

เขต 24 กทม.

ณัฐชา

บุญไชยอินสวัสดิ์

เขต 25 กทม.

จิรวัฒน์

อรัณยกานนท์

เขต 27 กทม.

ณัฐพงษ์

เรืองปัญญาวุฒิ

เขต 28 กทม.

สุทธวรรณ

สุบรรณ ณ อยุธยา

เขต 3 นครปฐม

ญาณธิชา

บัวเผื่อน

เขต 3 จันทบุรี

จิรัฏฐ์

ทองสุวรรณ์

เขต 4 ฉะเชิงเทรา

ขวัญเลิศ

พานิชมาท

เขต 5 ชลบุรี

จรัส

คุ้มไข่น้ำ

เขต 6 ชลบุรี

ศักดินัย

นุ่มหนู

เขต 1 ตราด

เอกภพ

เพียรพิเศษ

เขต 1 เชียงราย

พีรเดช

คำสมุทร

เขต 6 เชียงราย

ปดิพัทธ์

สันติภาดา

เขต 1 พิษณุโลก

ทองแดง

เบญจะปัก

เขต 1 สมุทรสาคร

วุฒินันท์

บุญชู

เขต 4 สมุทรปราการ