แนวนโยบายพื้นฐานของพรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกลมีแนวนโยบายพื้นฐานที่สอดคล้องไปกับหลักการประชาธิปไตย และความมุ่งมั่นในการสร้างความเสมอภาคทางสังคม ทั้งหมด 13 ด้านดังต่อไปนี้

(1) นโยบายด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 

พรรคก้าวไกลมุ่งแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และสถาบันทางการเมืองทั้งหลายให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะผลักดันให้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้จัดทำรัฐธรรมนูญซึ่งมีที่มา กระบวนการจัดทำ และเนื้อหาตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นฉันทามติร่วมกันของคนในสังคม และระเบียบการเมืองการปกครองที่ทุกฝ่ายยอมรับกันได้ และป้องกันไม่ให้มีการกระทำหรือบทบัญญัติตามกฎหมายในทำนองเดียวกันเกิดขึ้นอีกในอนาคต ผลักดันให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีที่มาตามกระบวนการประชาธิปไตยที่ยึดโยงกับประชาชน มีบทบัญญัติที่ว่าด้วยการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร และต่อต้านการแย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งระบบ ปรับปรุงวิธีการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  และสามารถบริหารราชการในสถานการณ์จำเป็นและวิกฤติได้ไปพร้อมกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มุ่งดำเนินการปฏิรูปหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรมและการรักษาความมั่นคงของรัฐให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนดำเนินการและอนุวัตรการตามข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งหลายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

(2) นโยบายปฏิรูปกองทัพ

พรรคก้าวไกลสนับสนุนหลักรัฐบาลพลเรือนมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือกองทัพ ผลักดันให้ยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารและเปลี่ยนมาใช้ระบบสมัครใจ ทหารอาสาสมัครต้องได้รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการเพิ่มขึ้น ต้องมีการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย ลดขนาดกองทัพโดยลดอัตราและจำนวนกำลังพล โดยเฉพาะระดับนายพลในตำแหน่งที่ไม่จำเป็นต่อกองทัพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  โดยร่วมมือกับภาคเอกชนด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างอุตสาหกรรมภายในให้เข้มแข็ง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์ ควรมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับประเทศคู่ค้า เพื่อให้สามารถพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ในประเทศได้ สร้างหลักธรรมาภิบาลในกองทัพ โดยการทำให้การจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ของกองทัพต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ปรับลดงบประมาณประจำปีของกระทรวงกลาโหม โดยนำเงินนอกงบประมาณให้ไปอยู่ใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใสเพื่อสมทบกับงบประมาณประจำปี

(3) นโยบายการกระจายอำนาจ

พรรคก้าวไกลจะผลักดันให้มีการรับรองความเป็น ‘รัฐเดี่ยวแบบกระจายอำนาจ’ และหลักการพื้นฐานด้านการกระจายอำนาจอื่นไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น หลักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่เป็นหลักทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทต้องมาจากการเลือกตั้ง ยืนยันหลักการผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  จะผลักดันการเพิ่มสัดส่วนงบประมาณและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกแบบและจัดเก็บภาษีเองเพิ่มขึ้น มีระบบเกลี่ยงบประมาณเพื่อความเป็นธรรมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เท่ากัน ผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น เพิ่มอำนาจประชาชนตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นโดยประชาชนง่ายขึ้น จัดให้มีการตั้งสภาพลเมืองในท้องถิ่น บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของรัฐในระดับที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

(4) นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

พรรคก้าวไกลมุ่งดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สนับสนุนการส่งเสริมการแข่งขันที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ปราศจากการผูกขาด ควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ มุ่งแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชากร ปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อรักษาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและขยายโอกาสในการประกอบธุรกิจสำหรับประชาชน เพื่อยกระดับประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีพลวัตและเติบโตแบบครอบคลุมทั่วถึง มุ่งขจัดการผูกขาดและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ ทำลายการผูกขาดสัมปทานของรัฐ แก้กฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐ ที่เอื้อให้เกิดการผูกขาด นอกจากนี้พรรคก้าวไกลจะบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจัง และศึกษาแนวทางการใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าเพิ่มเติม นอกจากนี้ต้องแก้ไขข้อกฎหมายที่เป็นการเอื้อประโยชน์กับธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็นธรรม

พรรคก้าวไกลเชื่อในบทบาทของรัฐที่เข้าไปสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ในระยะเริ่มแรก แต่ต้องเป็นการสนับสนุนที่มีกำหนดระยะเวลา มีการแข่งขันที่เสรีเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์การสนับสนุนที่มีเหตุผลและโปร่งใส และสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ประเภทอุตสาหกรรมที่พรรคก้าวไกลสนับสนุนต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ยกระดับเทคโนโลยี เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และต้องอยู่นอกจังหวัดที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูงอยู่แล้ว เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคมนาคม เช่น รถไฟ รถเมล์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

(5) นโยบายด้านสวัสดิการและแรงงาน 

พรรคก้าวไกลมุ่งสร้างรัฐสวัสดิการที่ถ้วนหน้า ครบวงจร เพื่อดูแลทุกช่วงชีวิตในฐานะสิทธิของประชาชนทุกคน เพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิต มุ่งสร้างให้เกิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์และลดค่าความเป็นมนุษย์ และทำให้ประชาชนมีสิทธิในการเลื่อนลำดับชั้นทางสังคมอย่างเต็มที่ โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่เด็กแรกเกิดและเยาวชนผ่านการให้เงินอุดหนุน และทำให้การศึกษาทุกระดับสามารถเข้าถึงได้โดยมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้น้อยที่สุด สร้างระบบตาข่ายทางสังคมที่รองรับประชาชนวัยแรงงานที่ส่วนใหญ่อยู่นอกระบบประกันสังคมและไม่มีเงินออม มุ่งผลักดันให้เกิดระบบบำนาญแห่งชาติ พร้อมกับการขยายสิทธิและพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้สิทธิและสวัสดิการของรัฐทุกระบบได้รับมาตรฐานการรักษาพยาบาลใกล้เคียงกัน จะผลักดันให้ค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ และปรับขึ้นเป็นประจำทุกปี  ผลักดันให้แรงงานได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบการเดียวกันและมีลักษณะงานเหมือนกัน ต้องได้สิทธิสวัสดิการเท่ากัน การเหมาช่วงการผลิตและเลือกปฏิบัติกับแรงงานเช่าช่วงต้องหมดไป ผลักดันให้แรงงานมีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม มีเวลาใช้ชีวิตในด้านอื่นด้วย เพิ่มวันลาคลอดและเลี้ยงดูบุตร และผลักดันให้บิดาสามารถลาเลี้ยงดูบุตรได้ด้วย   และสนับสนุนให้รับรองสิทธิในการรวมตัวอย่างเสรี โดยการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ ให้แรงงานทุกคนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน สามารถตั้งสหภาพได้ และกระบวนการจัดตั้งเป็นไปได้ง่ายขึ้น 

(6) นโยบายด้านการศึกษา

พรรคก้าวไกลจะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาเชิงคุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษาให้สอดรับกับบริบทในแต่ละท้องถิ่นได้ในทุกมิติ โดยผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและมีศักยภาพในการดูแลจัดการศึกษาตลอดชีวิตในท้องถิ่นของตนได้อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั่วถึงทุกพื้นที่ สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนทุกกลุ่มวัย รวมทั้งเคารพวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งการสร้างเสริมความรู้ ทักษะชีวิต ประสบการณ์และวิจารณญาณแก่ประชาชนให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะผลักดันให้มีการยกเลิกโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่ซับซ้อน ยุบเลิกโครงการที่ไม่จำเป็น ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อนำงบประมาณกลับสู่โรงเรียนและเด็กนักเรียนได้โดยตรงมากขึ้น และคืนเวลาสอนในห้องเรียนกับครู  รวมถึงยกระดับคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนที่อยู่ใกล้ชิดโรงเรียน คือ นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน นักการศึกษา ตัวแทนชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ปกครอง   มุ่งปรับหลักสูตรให้เป็นการสร้างสมรรถนะ เช่น สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการสื่อสาร ให้ชุมชนและโรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร  เพิ่มทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และของผู้เรียนเป็นตัวตั้งและพร้อมรับกับอนาคต  

(7) นโยบายด้านการเกษตร

พรรคก้าวไกลเห็นว่าทางออกของภาคเกษตรไทยจำเป็นต้องยกระดับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มจากสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าอุตสาหกรรมมูลค่าสูง ส่งเสริมการผลิตด้วยการใช้ฐานข้อมูลคุณภาพในการตัดสินใจ สนับสนุนให้รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเกษตรระดับพื้นที่หรือกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ และส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และความเชื่อมั่นของสินค้าเกษตรในท้องถิ่น โดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงทรัพยากรขั้นพื้นฐาน เช่น สินเชื่อของเกษตรกรรายย่อยตามสัญญาที่เป็นธรรม สนับสนุนการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และร่วมแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร รวมถึงแก้ไขกฎหมายที่เอื้อให้กับการผูกขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดปัจจัยการผลิต อันได้แก่ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และสารเคมีทางการเกษตร รวมถึงกฎหมายที่จัดสรรโควตาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เอื้อให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่เกิดความได้เปรียบโดยไม่เป็นธรรม

พรรคก้าวไกลจะผลักดันให้มีการจัดสรรที่ดินให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ ด้วยการจัดการพื้นที่ร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนในพื้นที่หมดสภาพป่า และมีความเป็นเมืองแล้ว ให้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์โดยเร็วที่สุด

(8) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

พรรคก้าวไกลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย เราเชื่อในการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนในรุ่นต่อไป  โดยจะผลักดันการดำเนินนโยบายตามหลักการประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม คือการที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ผ่านการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิรูปการกำกับดูแลและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ส่งเสริมการกระจายอำนาจการตรวจสอบจากทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และสื่อมวลชน การตรวจสอบจนถึงระดับชุมชน เนื่องจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมามีการใช้ทรัพยากรโดยที่ประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรมและไม่ยั่งยืน ทบทวนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และออกกฎหมายควบคุมมลพิษตามความสามารถในการรองรับของแต่ละพื้นที่ ผลักดันให้มีระบบฐานข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณชนเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของมลพิษที่ถูกเก็บและปลดปล่อยตามสถานที่ต่าง ๆ  มุ่งผลักดันมาตรการที่จำเป็น เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

(9) นโยบายด้านการพัฒนาระบบคมนาคม

พรรคก้าวไกลสนับสนุนให้เกิดบริการขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน ตั้งเป้าหมายลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว  ตัดลดโครงการคมนาคมที่ซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองงบประมาณ และนำไปใช้พัฒนาขนส่งสาธารณะที่ราคาถูก คุณภาพดี เข้าถึงง่าย เพื่อคนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถเมล์ หรือเรือโดยสาร เพื่อยืนยันสิทธิขั้นพื้นฐานในการเดินทางของคนทุกคน ผลักดันการพัฒนาระบบรางให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเส้นหลักต้องเป็นระบบทางคู่ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่มากขึ้น และควบคุมตารางเวลาเดินรถได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนมาใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อให้การขนส่งระหว่างเมืองเร็วขึ้น ควบคู่กับการมุ่งพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรอง (feeder) เช่น รถบัส หรือ รถมินิบัส เรือ  ซึ่งจะช่วยเชื่อมต่อชุมชน กับระบบขนส่งมวลชนระบบหลัก และจะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคมนาคม พรรคก้าวไกลมุ่งสร้างอุปสงค์ในระบบรางและระบบขนส่งมวลชนที่เกี่ยวเนื่อง โดยการลดงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างถนน และเพิ่มงบประมาณการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน โดยในการจัดซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องต้องทำควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น การกำหนดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ การกำหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไขให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถไฟ หรืออุตสาหกรรมรถโดยสารไฟฟ้า เป็นต้น

(10) นโยบายด้านการสร้างรัฐเปิดเผย

พรรคก้าวไกลมุ่งปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพพร้อมไปกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากสาธารณะ ตั้งแต่การนำเสนอนโยบาย การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกระบวนการการตัดสินใจ โดยจะผลักดันให้กระบวนการทำงานของภาครัฐ ต้องเปิดเผยข้อมูลทุกระดับ ทุกรายการโดยไม่ต้องร้องขอ การปกปิดนับเป็นข้อยกเว้น มีการอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลภาครัฐสืบค้นได้ง่ายและต้องไม่มีกระบวนการขอข้อมูลที่ยุ่งยาก ทั้งการใช้งบประมาณ การใช้จ่ายของภาครัฐ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น และประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ด้วยตนเอง  และจะผลักดันการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันการฟ้องปิดปาก หรือดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการตรวจสอบ  พิจารณาแก้ไขยกเลิกกฎหมายที่ลดทอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และกฎหมายที่ว่าด้วยการหมิ่นประมาท ผลักดันใมาตรการที่จำเป็นในการคุ้มครองผู้ที่แสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

(11) นโยบายด้านการต่างประเทศ

พรรคก้าวไกลมีพันธกิจในการฟื้นฟูความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีระหว่างประเทศผ่านการวางรากฐานประชาธิปไตยภายในประเทศให้มั่นคง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในทางระหว่างประเทศ สร้างสมดุลความสัมพันธ์กับชาติมหาอำนาจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของไทยในเวทีโลก และขณะเดียวกันก็ส่งเสริมบทบาทของไทยให้เป็นผู้พิทักษ์หลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศโดยพิจารณาทั้งจากเพศสภาพและเพศวิถี และการไม่เลือกปฏิบัติโดยเหตุจากเชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อ อันเป็นคุณค่าหลักที่ประชาคมระหว่างประเทศยึดถือ

(12) นโยบายด้านการสร้างความเสมอภาค

พรรคก้าวไกลมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้เกิดการคุ้มครองกลุ่มประชากรสำคัญซึ่งอาจถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติ เช่น เพศหญิง เพศหลากหลาย คนพิการ ผู้มีเชื้อเอชไอวี ผู้ติดยาเสพติด ผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นต้น โดยยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียม โอบรับความหลากหลายและการเสริมสร้างบทบาท เพื่อสร้างโครงข่ายทางสังคมที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมการศึกษาเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องเพศ สถานะ และชนชั้นทางสังคม ส่งเสริมการสร้างสังคมที่มีการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) สร้างมาตรฐานการออกแบบสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับคนพิการ และคนทุกช่วงวัย  โดยจะผลักดันบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการออกแบบเพื่อทุกคนให้เกิดขึ้นจริง  จะทบทวน และปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ของรัฐทั้งในทางนิตินัย และในทางปฏิบัติที่ยังขัดแย้งกับหลักความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนของการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ให้มนุษย์ทุกคนในสังคมไทยสามารถอยู่ร่วมกันด้วยการเคารพความแตกต่าง และโอบรับความหลากหลาย มุ่งนำพาสังคมไทยให้ไปสู่การอยู่ร่วมกันด้วยความเท่าเทียม

(13) นโยบายด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

พรรคก้าวไกลมีนโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคล การเคารพและการส่งเสริมความหลากหลายของปัจเจกบุคคลในสังคมที่มีความแตกต่างทางความคิดและวิถีชีวิต การไม่เลือกปฏิบัติโดยเหตุจากถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล สถานะทางเศรษฐกิจ สถานะสังคม ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ยึดมั่นในสิทธิทางวัฒนธรรมและศิลปะ สามารถนำเสนอวัฒนธรรมไทยได้โดยไม่ต้องปฏิเสธโลก หรือโลกาภิวัตน์ และความเป็นไทยที่สามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับวัฒนธรรมโลกได้ โดยจะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงออก เพื่อปลดปล่อยให้มนุษย์ได้สร้างสรรค์งานทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ จะสนับสนุนการเปิดพื้นที่สาธารณะ จะผลักดันให้มีการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เชิงศิลปวิทยาการและวัฒนธรรมทั้งจากมรดกศิลปะท้องถิ่นและศิลปะร่วมสมัย สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดงานทางวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน ผลักดันให้งานทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภูมิปัญญา ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงยกเลิกการสร้างมาตรฐานกลางโดยรัฐในการให้ความหมาย การกำหนดคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม การจารึกประวัติศาสตร์และการเล่าเรื่องจากรัฐส่วนกลางแต่เพียงฝ่ายเดียว