เกี่ยวกับพรรค

เราอยากให้ทุกคนมี

เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ

แสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ

คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองพรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกล เชื่อมั่นว่ามนุษย์มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มนุษย์มีสิทธิในการใฝ่ฝันถึงสังคมที่ดีกว่า และมนุษย์มีความชอบธรรมสูงสุดในการกำหนดอนาคตของตนเองและสังคม

พรรคก้าวไกล เชื่อมั่นในความเป็นไปได้ โลกยุคใหม่ สังคมใหม่ และการเมืองแบบใหม่ เป็นไปได้เสมอ

พรรคก้าวไกล ยืนยันหลักการประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุด การใช้อำนาจรัฐต้องสัมพันธ์ยึดโยงกับประชาชน การดำเนินกิจกรรมของพรรคยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมประชาธิปไตยภายในพรรคพร้อมไปกับประสิทธิภาพในการทำงาน

จุดเริ่มต้นของพรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกลคือบทที่สองของพรรคอนาคตใหม่ พรรคการเมืองที่มีสมาชิกมากกว่า 60,000 คน และได้รับเสียงสนับสนุนจากการเลือกตั้งเพื่อไปนั่งในสภามากกว่า 6 ล้านเสียง แต่ถูกยุบลงไปด้วยคำตัดสินของ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน แต่การเดินทางของพวกเรายังไม่สิ้นสุด วันที่ 14 มีนาคม 2563 โ คือวันที่พวกเราผู้ที่รักความเป็นธรรม เชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตย ได้เริ่มขีดเขียนการเมืองร่วมกันในบทที่สองกับพรรคที่มีชื่อว่า ‘พรรคก้าวไกล’

ประวัติพรรค >

กรรมการบริหารและ ส.ส. พรรค

พรรคก้าวไกลขับเคลื่อนด้วยสมาชิกและประชาชน และนี่คือตัวแทนของพวกเราในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เดินหน้าไปตามนโยบายด้านต่างๆของพรรค และตัวแทนของประชาชนที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎร

รู้จักกับบุคลากรพรรค >

นโยบายพรรคก้าวไกล

พวกเรายังคงเดินหน้าขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายและนโยบายเดียวกันกับอดีตพรรคอนาคตใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งความก้าวหน้า เท่าเทียมกัน และเท่าทันโลก

รู้จักกับนโยบายพรรค >

MFP

Move Forward Party

ก.ก.

พรรคก้าวไกล

วิสัยทัศน์พรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกลยังคงยึดหลักการสำคัญ 3 ประการในการทำงาน

ประการที่ 1
เป็นพรรคการเมืองที่มุ่งมั่นการทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์

พรรคก้าวไกลยังคงมุ่งมั่นที่จะเสนอนโยบายที่ก้าวหน้า สร้างการกระจายอนาจลงสู่ท้องถิ่น ทลายการผูกขาดทางเศรษฐกิจ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทุน ทรัพยากร และสวัสดิการ โดยที่นโยบายของพรรคจะเกิดจาก
  1. การวิเคราะห์วิจัยทางวิชาการ
  2. การมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านการเข้ารับฟังปัญหาในแต่ละพื้นที่โดยตรง
  3. การศึกษาเปรียบเทียบตัวอย่างนโยบายจากต่างประเทศ
ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนั้น พรรคก้าวไกลมุ่งมั่นจะแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นในฐานะของคู่แข่งทางการเมือง ไม่ใช่ศัตรูทางการเมือง พรรคก้าวไกลมุ่งมั่นที่จะเอาชนะใจประชาชนด้วยการนำเสนอนโยบายที่ก้าวหน้า และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน ไม่ใช่การทำลายล้างกันทางการเมืองโดยไม่เลือกวิธีการ

ประการที่ 2
เป็นพรรคการเมืองของประชาชน

พรรคก้าวไกลยังคงมุ่งมั่นที่จะเสนอนโยบายที่ก้าวหน้า สร้างการกระจายอนาจลงสู่ท้องถิ่น ทลายการผูกขาดทางเศรษฐกิจ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทุน ทรัพยากร และสวัสดิการ โดยที่นโยบายของพรรคจะเกิดจาก

พรรคก้าวไกล มีสมาชิกพรรคทุกคนเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน โดยแสดงออกผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคทั้งในแง่ของการระดมทุน และการตัดสินใจทางการเมือง ทั้งนี้ในส่วนการระดมทุนจากสมาชิกและผู้สนับสนุน เราจะเดินทางไปจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ด้วยกิจกรรมหลายรูปแบบ และด้วยการดำเนินกิจกรรมของพรรคก้าวไกลที่อาศัยทรัพยากรจากการระดมทุนจากสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคนี้ จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพรรค กรรมการบริหารพรรค กับสมาชิกพรรค ไม่ตั้งอยู่บนฐานของ ‘เจ้านาย-ลูกน้อง’ แต่ทุกคนต่างก็มีส่วน มีความเป็นเจ้าของพรรคการเมืองนี้ร่วมกัน ผู้บริหารพรรคเพียงไม่กี่คนจึงไม่อาจจะกำหนดความเป็นไปของพรรคได้ ไม่อาจกำหนดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้ตามอำเภอใจ และที่สำคัญคือ เงินที่ได้จากการระดมทุน รายรับ รายจ่าย จะถูกนำมาเปิดเผยต่อสมาชิกพรรคเพื่อสร้างความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ เมื่อสมาชิกพรรคทุกคนเป็นเจ้าของพรรคร่วมกันแล้ว สมาชิกทุกคนย่อมมีอำนาจในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของพรรค ตามการออกแบบโครงสร้างและการดำเนินการที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม และการกระจายอำนาจ

ประการที่ 3
เป็นพรรคการเมืองที่มุ่งการทำงานการเมืองระยะยาว

พรรคก้าวไกลไม่ใช่พรรคการเมืองเฉพาะกิจที่มุ่งหมายทำงานเฉพาะการเลือกตั้งเป็นครั้งๆไป หากแต่ยังรับสืบทอดอุดมการณ์มาจากพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบ แน่นอนว่าการเลือกตั้งเป็นพื้นที่สำคัญในการรณรงค์ทางการเมือง เป็นกลไกสำคัญในการทำให้พรรคการเมืองได้เข้าสู่อำนาจรัฐเพื่อผลักดันนโยบายให้เกิดผล แต่การเลือกตั้งก็ไม่ใช่ทั้งหมดของการเมือง พรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคการเมืองที่มีชีวิตตลอดเวลา ไม่ใช่จะขยันหรือกระตือรือร้นทำงานเฉพาะในช่วงฤดูกาลเลือกตั้งเท่านั้น แต่เราจะทำงานอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุด เมื่อมีการเลือกตั้งพรรคก้าวไกลจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งลงแข่งขัน และจะทำงานรณรงค์ทางการเมืองอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อเข้าไปใช้อำนาจทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงประเทศ เราต้องการมีอำนาจมิใช่เพื่อนำอำนาจมาใช้สนองประโยชน์ส่วนตัว แต่เราจำเป็นต้องมีอำนาจ เพื่อคืนอำนาจให้ถึงมือประชาชน เมื่อผ่านการเลือกตั้งแล้ว สมาชิกพรรคที่เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองก็จะปฏิบัติหน้าที่ของตนไปอย่างเต็มความสามารถ ส่วนพรรคก้าวไกลก็จะต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดหลักสูตร “ห้องเรียนก้าวไกล” เพื่อเผยแพร่ความรู้และหลักการประชาธิปไตย พร้อมทั้งทำงานเชิงประเด็นในพื้นที่อย่างแข็งขันและต่อเนื่อง เราจะสร้างพรรคที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อทุกคน เป็นพื้นที่สำหรับการใช้สอยร่วมกัน จัดกิจกรรมให้กับเยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้มาพบปะพูดคุยกัน

ทั้งหมดนี้คือแนวทางของพรรคก้าวไกล ซึ่งการดำเนินการตามแนวทางนี้จะทำให้พรรคก้าวไกลสามารถ ‘ปักธง’ และ ‘ชิงพื้นที่’ เพื่อเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไทย รวมถึง ‘สานต่อ’ อุดมการณ์และภารกิจของพรรคอนาคตใหม่ ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะ ‘ก้าวไกล’ เพื่อไปสู่ ‘อนาคตใหม่’ด้วยกัน