free geoip

บุคลากรพรรคก้าวไกล

ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวไกลด้วยประชาชน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกล

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

พิธา

ลิ้มเจริญรัตน์

ชัยธวัช

ตุลาธน

ศิริกัญญา

ตันสกุล

เซีย

จำปาทอง

อภิสิทธิ์

ไล่สัตรูไกล

อภิชาติ

ศิริสุนทร

วิโรจน์

ลักขณาอดิศร

รังสิมันต์

โรม

สิทธิพล

วิบูลย์ธนากุล

สุรเชษฐ์

ประวีณวงศ์วุฒิ

พริษฐ์

วัชรสินธุ

ณัฐวุฒิ

บัวประทุม

ณัฐพงษ์

เรืองปัญญาวุฒิ

เบญจา

แสงจันทร์

ชัยวัฒน์

สถาวรวิจิตร

ธัญวัจน์

กมลวงศ์วัฒน์

วาโย

อัศวรุ่งเรือง

ประเสริฐพงษ์

ศรนุวัตร์

มานพ

คีรีภูวดล

รอมฎอน

ปันจอร์

กรุณพล

เทียนสุวรรณ

ปกรณ์วุฒิ

อุดมพิพัฒน์สกุล

พูนศักดิ์

จันทร์จำปี

ศุภโชติ

ไชยสัจ

ศนิวาร

บัวบาน

นิติพล

ผิวเหมาะ

ณธีภัสร์

กุลเศรษฐสิทธิ์

(ลาออก)

ปารมี

ไวจงเจริญ

วรภพ

วิริยะโรจน์

สุรวาท

ทองบุ

คำพอง

เทพาคำ

วรรณวิภา

ไม้สน

เลาฟั้ง

บัณฑิตเทอดสกุล

องค์การ

ชัยบุตร

ชุติมา

คชพันธ์

จุลพงศ์

อยู่เกษ

กัลยพัชร

รจิตโรจน์

ณรงเดช

อุฬารกุล

ภคมน

หนุนอนันต์

สุเทพ

อู่อ้น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

ปารเมศ

วิทยารักษ์สรรค์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

ธิษะณา

ชุณหะวัณ

กรุงเทพมหานคร เขต 2

จรยุทธ

จตุรพรประสิทธิ์

กรุงเทพมหานคร เขต 3

ภัณฑิล

น่วมเจิม

กรุงเทพมหานคร เขต 4

เฉลิมชัย

กุลาเลิศ

กรุงเทพมหานคร เขต 5

กัณตภณ

ดวงอัมพร

กรุงเทพมหานคร เขต 6

ภัสริน

รามวงศ์

กรุงเทพมหานคร เขต 7

ชยพล

สท้อนดี

กรุงเทพมหานคร เขต 8

ศุภณัฐ

มีนชัยนันท์

กรุงเทพมหานคร เขต 9

เอกราช

อุดมอำนวย

กรุงเทพมหานคร เขต 10

ศศินันท์

ธรรมนิฐินันท์

กรุงเทพมหานคร เขต 11

ภูริวรรธก์

ใจสำราญ

กรุงเทพมหานคร เขต 12

ธนเดช

เพ็งสุข

กรุงเทพมหานคร เขต 13

สิริลภัส

กองตระการ

กรุงเทพมหานคร เขต 14

วิทวัส

ติชะวาณิชย์

กรุงเทพมหานคร เขต 15

พิมพ์กาญจน์

กีรติวิราปกรณ์

กรุงเทพมหานคร เขต 16

วีรวุธ

รักเที่ยง

กรุงเทพมหานคร เขต 17

ธีรัจชัย

พันธุมาศ

กรุงเทพมหานคร เขต 18

กันต์พงษ์

ประยูรศักดิ์

กรุงเทพมหานคร เขต 19

ณัฐพงศ์

เปรมพูลสวัสดิ์

กรุงเทพมหานคร เขต 21

สุภกร

ตันติไพบูลย์ธนะ

กรุงเทพมหานคร เขต 22

ปิยรัฐ

จงเทพ

กรุงเทพมหานคร เขต 23

เท่าพิภพ

ลิ้มจิตรกร

กรุงเทพมหานคร เขต 24

แอนศิริ

วลัยกนก

กรุงเทพมหานคร เขต 25

ณัฐชา

บุญไชยอินสวัสดิ์

กรุงเทพมหานคร เขต 27

รักชนก

ศรีนอก

กรุงเทพมหานคร เขต 28

ทิสรัตน์

เลาหพล

กรุงเทพมหานคร เขต 29

ธัญธร

ธนินวัฒนาธร

กรุงเทพมหานคร เขต 30

สิริน

สงวนสิน

กรุงเทพมหานคร เขต 31

ปวิตรา

จิตตกิจ

กรุงเทพมหานคร เขต 32

พงศ์พันธ์

ยอดเมืองเจริญ

กรุงเทพมหานคร เขต 33

วีรนันท์

ฮวดศรี

ขอนแก่น เขต 1

อิทธิพล

ชลธราศิริ

ขอนแก่น เขต 2

ชัชวาล

อภิรักษ์มั่นคง

ขอนแก่น เขต 3

วรายุทธ

ทองสุข

จันทบุรี เขต 1

ปรัชญาวรรณ

ไชยสืบ

จันทบุรี เขต 2

ญาณธิชา

บัวเผื่อน

จันทบุรี เขต 3

จิรัฏฐ์

ทองสุวรรณ์

ฉะเชิงเทรา เขต 4

วรท

ศิริรักษ์

ชลบุรี เขต 1

วรรณิดา

นพสิทธิ์

ชลบุรี เขต 2

ชวาล

พลเมืองดี

ชลบุรี เขต 3

กฤษฎิ์

ชีวะธรรมานนท์

ชลบุรี เขต 6

สหัสวัต

คุ้มคง

ชลบุรี เขต 7

จรัส

คุ้มไข่น้ำ

ชลบุรี เขต 8

ยอดชาย

พึ่งพร

ชลบุรี เขต 9

ชิตวัน

ชินอนุวัฒน์

เชียงราย เขต 1

ฐากูร

ยะแสง

เชียงราย เขต 3

จุฬาลักษณ์

ขันสุธรรม

เชียงราย เขต 6

เพชรรัตน์

ใหม่ชมภู

เชียงใหม่ เขต 1

การณิก

จันทดา

เชียงใหม่ เขต 2

ณัฐพล

โตวิจักษณ์ชัยกุล

เชียงใหม่ เขต 3

พุธิตา

ชัยอนันต์

เชียงใหม่ เขต 4

อรพรรณ

จันตาเรือง

เชียงใหม่ เขต 6

สมดุลย์

อุตเจริญ

เชียงใหม่ เขต 7

ภัทรพงษ์

ลีลาภัทร์

เชียงใหม่ เขต 8

ศักดินัย

นุ่มหนู

ตราด เขต 1

คริษฐ์

ปานเนียม

ตาก เขต 1

รัชต์พงศ์

สร้อยสุวรรณ

ตาก เขต 2

กิตติภณ

ปานพรหมมาศ

นครปฐม เขต 4

ชิษณุพงศ์

ตั้งเมธากุล

นครปฐม เขต 6

ฉัตร

สุภัทรวณิชย์

นครราชสีมา เขต 1

ปิยชาติ

รุจิพรวศิน

นครราชสีมา เขต 2

ศุทธสิทธิ์

พจน์ฐศักดิ์

นครราชสีมา เขต 3

กฤษฐ์หิรัญ

เลิศอุฤทธิ์ภักดี

นครสวรรค์ เขต 1

สุรพันธ์

ไวยากรณ์

นนทบุรี เขต 1

ปัญญารัตน์

นันทภูษิตานนท์

นนทบุรี เขต 2

อนุสรณ์

แก้ววิเชียร

นนทบุรี เขต 3

นพดล

ทิพยชล

นนทบุรี เขต 4

ปรีติ

เจริญศิลป์

นนทบุรี เขต 5

คุณากร

มั่นนทีรัย

นนทบุรี เขต 6

เกียรติคุณ

ต้นยาง

นนทบุรี เขต 7

นนท์

ไพศาลลิ้มเจริญกิจ

นนทบุรี เขต 8

สรวีย์

ศุภปณิตา

ปทุมธานี เขต 1

เจษฎา

ดนตรีเสนาะ

ปทุมธานี เขต 2

ชลธิชา

แจ้งเร็ว

ปทุมธานี เขต 3

สกล

สุนทรวาณิชย์กิจ

ปทุมธานี เขต 4

เชตวัน

เตือประโคน

ปทุมธานี เขต 6

ประสิทธิ์

ปัทมผดุงศักดิ์

ปทุมธานี เขต 7

ทวิวงศ์

โตทวิวงศ์

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ชริน

วงศ์พันธ์เที่ยง

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ปดิพัทธ์

สันติภาดา

พิษณุโลก เขต 1
(ขับออกจากพรรค กรณีการดำรงตำแหน่งรองประธานสภา)

ศุภปกรณ์

กิตยาธิคุณ

พิษณุโลก เขต 5

สมชาติ

เตชถาวรเจริญ

ภูเก็ต เขต 1

เฉลิมพงศ์

แสงดี

ภูเก็ต เขต 2

ฐิติกันต์

ฐิติพฤฒิกุล

ภูเก็ต เขต 3

ณกร

ชารีพันธ์

มุกดาหาร เขต 2

กมนทรรศน์

กิตติสุนทรสกุล

ระยอง เขต 1

กฤช

ศิลปชัย

ระยอง เขต 2

นครชัย

ขุนณรงค์

ระยอง เขต 3 (ลาออก)

พงศธร

ศรเพชรนรินทร์

ระยอง เขต 3
(ชนะเลือกตั้งซ่อม กันยายน 2566)

ชุติพงศ์

พิภพภิญโญ

ระยอง เขต 4

สว่างจิตต์

เลาหะโรจนพันธ์

ระยอง เขต 5

สาธิต

ทวีผล

ลพบุรี เขต 2

ทิพา

ปวีณาเสถียร

ลำปาง เขต 1

ชลธานี

เชื้อน้อย

ลำปาง เขต 3

รภัสสรณ์

นิยะโมสถ

ลำปาง เขต 4

วิทวิสิทธิ์

ปันสวนปลูก

ลำพูน เขต 1

พนิดา

มงคลสวัสดิ์

สมุทรปราการ เขต 1

รัชนก

สุขประเสริฐ

สมุทรปราการ เขต 2

พิชัย

แจ้งจรรยาวงศ์

สมุทรปราการ เขต 3

วุฒินันท์

บุญชู

สมุทรปราการ เขต 4

นิตยา

มีศรี

สมุทรปราการ เขต 5

วีรภัทร

คันธะ

สมุทรปราการ เขต 6

บุญเลิศ

แสงพันธุ์

สมุทรปราการ เขต 7

ตรัยวรรธน์

อิ่มใจ

สมุทรปราการ เขต 8

อานุภาพ

ลิขิตอำนวยชัย

สมุทรสงคราม เขต 1

ณัฐพงษ์

สุมโนธรรม

สมุทรสาคร เขต 1

ศิริโรจน์

ธนิกกุล

สมุทรสาคร เขต 2

ศิรสิทธิ์

สงนุ้ย

สมุทรสาคร เขต 3

สรพัช

ศรีปราชญ์

สระบุรี เขต 1

ณัฐพงษ์

พิพัฒน์ไชยศิริ

อุดรธานี เขต 1

บุคลากรพรรคก้าวไกล

ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวไกลด้วยประชาชน

คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกล

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า