free geoip

หยุดให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลเผด็จการรัฐบาลไทยต้องไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือรัฐบาลทหารเมียนมาร์ 4,300 ล้าน เพราะเสี่ยงเงินสูญ ต่างชาติไม่ลงทุน และไม่สอดคล้องหลักประชาธิปไตยสากลเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ในฐานะที่ผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณ 2565 ได้แสดงความเห็นคัดค้านการที่สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ NEDA ตั้งโครงการและงบประมาณให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเมียนมาร์ 5 โครงการ

ผมตั้งข้อสังเกตต่องบประมาณและโครงการของ NEDA จากเอกสารชี้แจงหน้า 6 และ หน้า 7 จะพบว่า NEDA มีโครงการใน Pipeline ทั้งหมด 20 โครงการด้วยกัน ในจำนวนนี้เป็นโครงการในประเทศเมียนมาร์ 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ Water Supply และ Solid Waste Management ที่เมืองเมียวดี มูลค่า 777 ล้านบาท, โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง 1,450 ล้านบาท, โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย 4,300 ล้านบาท, โครงการสำรวจโครงการปรับปรุงถนนสองทางเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับชายแดนไทย มูลค่า 5 ล้านบาท, โครงการออกแบบปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่จังหวัดเมียวดี มูลค่า 13 ล้านบาท

ทั้ง 5 โครงการนี้ มี 4 โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วและส่วนใหญ่เป็นการอุดหนุนด้วยเงินนอกงบประมาณจากเงินที่ ครม. อนุมัติให้ NEDA ไปกู้จากสถาบันการเงิน แล้วไปปล่อยกู้ต่อเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับประเทศเพื่อนบ้านแต่มีโครงการที่ยังไม่เริ่มแล้วก็ยังรอการอนุมัติจาก ครม. คือ ‘โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย’ มูลค่า 4,300 ล้านบาท ซึ่งผมอยากฝากให้ผู้อำนวยการ NEDA และตัวแทนในคณะกรรมาธิการจากคณะรัฐมนตรี ว่าขอให้ชะลอโครงการดังกล่าวไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ในเมียนมาร์จะกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่ปกครองโดยรัฐบาลพลเรือน

โดยเหตุผลที่คัดค้านโครงการดังกล่าว เหตุผลแรกคือ สถานการณ์การรัฐประหารและสงครามกลางเมืองในเมียนมาร์ ทำให้สภาพเศรษฐกิจเมียนมาร์อยู่ในวิกฤติอย่างหนัก และก็คงจะไม่มีใครไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอีก คงจะไม่มีประโยชน์อะไรหากจะทุ่มเงิน 4 พันล้านบาทของไทยไปกับโครงการของนายทุน ในเวลาที่ไม่มีนายทุน แล้วก็เป็นการทุ่มเงิน 4 พันล้านบาทลงไปบนกองซากปรักหักพัง

เหตุผลที่สอง หลังจากการรัฐประหารในเมียนมาร์เป็นต้นมา ทั้งญี่ปุ่นและ EU ก็ได้คว่ำบาตรเงินช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เคยให้กับเมียนมาร์ ส่วนของสหรัฐฯ ทาง USAID ก็ได้เปลี่ยนแปลงจากเงินช่วยเหลือที่ให้กับรัฐบาล ไปเป็นเงินช่วยเหลือที่ให้กับภาคประชาสังคม NGO ต่างๆ

ท้ายสุด ผมจึงได้ตั้งข้อสังเกตและฝากไปยังท่านผู้อำนวยการว่า ตราบเท่าที่สถานการณ์ในเมียนมาร์ยังไม่คลี่คลาย คณะรัฐประหารยังคงปกครองบ้านเมืองเข่นฆ่าประชาชนอยู่ ก็ขอให้โครงการพัฒนาต่อๆ ไปที่ NEDA จะทำร่วมกับคนในเมียนมาร์ เป็นโครงการพัฒนาที่มุ่งเป้าไปยังภาคประชาสังคม เพื่อช่วยเหลือประชาชน มากกว่าที่จะร่วมมือกับทหารเมียนมาร์ เพื่อจะเป็นการรักษาสถานะของไทยในเวทีโลก และเป็นการใช้กลไกของ NEDA ในการสร้างและเสริมส่ง Soft Power ของประเทศไทยในภูมิภาคและเวทีโลกต่อไปอย่างไรก็ตาม นอกจากโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย มูลค่า 4,300 ล้านบาท ที่รอการอนุมัติจาก ครม. แล้ว ในปีงบประมาณ 2565 ยังมีการตั้งงบประมาณให้ความช่วยเหลือโครงการ ให้ความช่วยเหลือแก่เมืองเมียวดี ในด้าน Water Supply และ Solid Waste Management วงเงิน 104.42 ล้านบาทอีกด้วย ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากวงเงินเดิมที่อนุมัติไว้ในปี 2564 วงเงิน 777.77 ล้านบาท ซึ่งมีการคัดค้านจาก กมธ. พรรคก้าวไกลว่าขอให้ชะลอโครงการออกไปก่อนจนกว่ารัฐบาลจะมีท่าทีที่ชัดเจนต่อสถานการณ์การรัฐประหารในเมียนมาร์

ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากผลักดันต่อไป ก็คือจากในเอกสารชี้แจงของ NEDA ที่ระบุว่า ครม. จะอนุมัติโครงการดังกล่าวภายในปี 2564 ผมจึงขอเรียกร้องไปยัง NEDA อีกครั้งว่าให้ยับยั้งการเสนอโครงการดังกล่าวเข้า ครม. และเรียกร้องไปยัง ครม. ว่าหากมีวาระพิจารณาโครงการดังกล่าวเข้ามาก็ขอให้ไม่อนุมัติโครงการดังกล่าว ทั้งด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจว่าน่าจะลงทุนไม่ได้ตามเป้า และเหตุผลทางหลักการประชาธิปไตย ว่าประเทศไทยไม่ควรสนับสนุนเผด็จการทหารเมียนมาร์


[The Thai government must not approve the 4.3 billion THB official development assistance to the Myanmar junta for the Two-Lane Road Connecting the Dawei Special Economic Zone to the Thai Border]On Monday 14th June 2021, as a member of the ad-hoc committee on the 2022 annual budget appropriation bill, I expressed my opposition to official development assistance projects in Myanmar suggested by the Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency (NEDA.)

I reviewed NEDA’s document for the budget hearing and found that there are currently 20 projects in NEDA’s pipeline, five of these are in Myanmar: a water supply and solid waste management project in Myawaddy (777 million THB), a power system development project in Yangon (1,450 million THB), a two-lane road connecting Dawei Special Economic Zone to the Thai border (4,300 million THB), a survey for the two-lane road connecting Dawei Special Economic Zone to the Thai border (5 million THB), and the design for the power system development in Myawaddy (13 million THB.)

From these 5 projects, four projects are already underway and they are mostly financed by off-budget funding that comes from the cabinet’s approval for NEDA to borrow from financial institutions to provide low-interest loans to neighboring countries.The project that has not started yet and is still waiting for the cabinet’s approval is the ‘Two-Lane Road Connecting the Dawei Special Economic Zone to the Thai Border’ which is worth 4,300 million THB. I suggested to the Director of NEDA and committee members from the cabinet that the project should be delayed until Myanmar returns to democracy and civilian rule.

I oppose the project based on two reasons. The first is that, with the coup and civil war in Myanmar, the country’s economy is in crisis. It is no longer feasible for businesses to invest in the Dawei Special Economic Zone. There is no use investing 4 billion THB in the project for corporations when there are no longer corporations around.

The second reason is that, after the coup in Myanmar, both Japan and the EU have sanctioned official development assistance to Myanmar. For the US, USAID has diverted funding from the Myanmar government to civil societies.

I told the director that as long as the situation in Myanmar is not resolved and the junta still rules and murders its population, NEDA’s development projects should be directed to the people and civil societies, not the military junta. Doing so will retain Thailand’s standing in the international community and NEDA will be able to utilize its mechanism to promote Thailand’s soft power in the region and the world.Moreover, in the 2022 budget, NEDA has requested 104 million THB for the water supply and waste management project in Myawaddy. The budget is an addition to the current project value of 777 million THB. Therefore, committee members from the Move Forward Party suggested that the project should be delayed until the Thai government’s stance in the coup in Myanmar is more clear.

The last point I would like to make is that, from NEDA’s document for the budget hearing which states that the cabinet will approve the road to Dawei within 2021, I would like to suggest to NEDA again to delay the submission of the project to the cabinet. Also, I would like to demand to the cabinet that it rejects the project once it is submitted on the economic ground that the project may no longer be feasible and on the democratic principle that Thailand should not support a coup in Myanmar.


บรรยากาศการชุมนุมประท้วงของชาวเมียนมาร์ในประเทศไทย
หลังทราบข่าวการรัฐประหารในเมียนมาร์เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Myanmar people in Thailand protesting
after learning about the coup d’etat in Myanmar on the 1st of February, 2021

Login

สินค้าลอตใหม่จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สามารถสอบถามก่อนได้ที่โทร 02 8215874 (10.00-18.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า